Interim & Verander manager Miranda Diependaal - Zebra Management

Crisis Management  – Zebra Management

Waar moet je op letten?

Crisismanagement

Crisismanagement of crisisbeheersing is de systematische poging om organisatorische (internationale) crises te voorkomen dan wel te beheersen. Een crisis is een zware noodsituatie waarbij het functioneren van een organisatie (bedrijf, overheid, maatschappij, regio) ernstig verstoord raakt. Crises worden gekenmerkt door vier elementen:

  • substantiële dreiging voor de organisatie;
  • een verrassingselement;
  • hoge mate van onzekerheid;
  • korte beslistijden.

Crisismanagement omvat methodieken om noodsituaties te kunnen voorspellen, beoordelen, analyseren en voorkomen. Een stap voorafgaand aan het crisismanagement is om technisch en menselijk falen te voorkomen. Daarna wordt ingegaan op de respons: er worden afspraken gemaakt over hoe commandostructuren en communicatielijnen verlopen in het geval zich een crisis voordoet. Met name het begin van een crisis is vaak chaotisch en hiervoor worden plannen opgesteld totdat herstel en normalisatie van de situatie optreedt. In internationale crises kunnen hier bijvoorbeeld diplomatieke, politieke of militaire middelen voor worden ingezet.

Crisismanagement Plan

Procedures worden vastgelegd in een Crisis Management Plan. Hierbij wordt aandacht gegeven aan het feit dat de realiteit en de perceptie van de crisis vaak uiteen liggen. Er wordt gebruikgemaakt van (nood)scenario’s waarbij beschreven wordt welke respons van verschillende instanties of hulpverleners verwacht wordt.

Een crisis komt altijd onverwacht. Het werk van een crisismanager bestaat echter paradoxaal genoeg juist uit een goede voorbereiding. Een goede communicatie, plan, een goed opererend team, een goed voorbereid crisiscentrum: het zijn allemaal voorwaarden voor het goed managen van een crisis. Allerbelangrijkste is echter dat het niet alleen voorbereid is, maar ook geoefend. Dat kan alleen door het simuleren van een ramp, zodat een echte rampbestrijding uitgetest wordt. Gebruikelijk is dat tot in detail de ramp nagespeeld wordt, inclusief slachtoffers. Dit zijn buitengewoon kostbare oefeningen. Daarom zijn er tevens simulaties ontwikkeld die de managers testen op hun vaardigheden zonder dat de ramp fysiek nagespeeld wordt: het zogenaamde crisis game.